دانشکده صنایع غذایی  

اطلاعات تماس


 

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

صفحه شخصی

مهدی کاشانی نژاد

kashaninejad@yahoo.com

http://kashaninejad.profcms.gau.ac.ir/

سید مهدی جعفری

jafarism@hotmail.com

http://m-jafari.profcms.gau.ac.ir/

حبیب الله میرزایی

mirzaeihabib1@gmail.com

http://mirzaei.profcms.gau.ac.ir/

امان محمد ضیایی فر

ziaiifar@gmail.com

http://ziaiifar.profcms.gau.ac.ir/

علیرضا صادقی ماهونک

sadeghiaz@yahoo.com

http://sadeghi.profcms.gau.ac.ir/

محمد قربانی

moghorbani@yahoo.com

http://m-ghorbani.profcms.gau.ac.ir/

هدی شهیری طبرستانی

shahiri.hoda@gmail.com

 

مرتضی خمیری

khomeiri@gau.ac.ir

http://khomeiri.profcms.gau.ac.ir/

علیرضا صادقی

sadeghi.gau@gmail.com

http://asadeghi.profcms.gau.ac.ir/

علی مؤیدی

amoayedi@gau.ac.ir

http://moayedi.profcms.gau.ac.ir/

یحیی مقصودلو

y.maghsoudlou@gau.ac.ir

http://maghsoudlou.profcms.gau.ac.ir/

مهران اعلمی

mehranalami@gmail.com

http://alami.profcms.gau.ac.ir/

محبوبه کشیری

Kashiri.m@gmail.com

http://mkashiri.profcms.gau.ac.ir/  تاریخ آخرین بروزرسانی : 19 بهمن 1399 - 19:46