دانشکده صنایع غذایی  
خبر

درخشش نام دکتر سید مهدی جعفری در فهرست پژوهشگران دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛ بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استن...

تابلو روزنگار برنامه ها

آرشیو